خدمات بهینه سازی

-طراحي و اجرا و مشاركت در ساخت
-پيمانكاري
-أخذ پروانه ساختماني
-أخذ سند مالكيت
-أخذ سند تفكيكي
– تهیه نقشه های UTM
– اجرای پروژه های GIS و RS
-انجام كليه امور اداري مربوط به ساخت و اجرا
-تهيه مصالح