انجام كليه امور اداري مربوط به ساخت و اجرا

شرکت بهینه سازی ساختمان با بکار گیری پرسنلی مجرب در امور اداری تمامی مراحل مربوط به ساخت از قبیل تهیه نقشه ، مراجعه به نظام مهندسی ،صدور پروانه ساختمانی ، صدور سند مالکیت ، صدور پایان کار توسط شهرداری ،صدور سند تفکیکی آپارتمان و ارائه خدمات اجرا  از صفر تا صد را به بهترین نحوانجام می دهد .